Gözde Köse

Koordinatör & Danışman

Gözde Köse, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden lisans; İtalya Bocconi Üniversitesinden İnovasyon ve Teknoloji Ekonomisi ve Yönetimi alanında yüksek lisans derecelerine sahiptir. Yüksek lisans tezinde Avrupa bölgesel araştırma ağlarında 7. Çerçeve Programının değerlendirmesini gerçekleştirmiştir. İNOMER adı altında yeniden yapılanan Technopolis Türkiye’de 2008 yılında çalışmaya başlamıştır. Ar-Ge ve inovasyon yönetimi, destek programları, inovasyon sistemleri ağ davranışları konularında ve bibliyometrik analizler, sosyal ağ analizleri, fayda-maliyet ve regresyon analizleri gibi kantitatif araştırma yöntemlerinde geniş bilgi ve deneyime sahiptir.

Kurumsal yönetim sistemlerinin kurulması, kurumsal gelişim ve rekabetçilik, politika ve strateji tasarımı konularında aktif olarak Köse, bugüne kadar konuyla ilgili çok sayıda çalışmada koordinatör ve uzman olarak görev yapmıştır. Danışman olarak görev yaptığı projelerden bazıları ise Avrupa Birliği’nin sektörel ve bölgelerarası inovatif kümelenmelerin desteklendiği Bilgi Bölgeleri Programı’nın değerlendirilmesi, TÜBİTAK-TEYDEB Destek Programlarına İlişkin Süreçlerin Değerlendirilmesi’nde saha çalışmalarında toplanan verilerin analizi ve raporlama; T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğrenim Sektörüne İlişkin Durum Tespiti ve Politika ve Strateji Geliştirme Çalışması’nda saha araştırmalarının yürütülmesi, sayısal analizler ile ülke örneklerinin araştırılması; Avrupa Komisyonu için TrendChart ve Erawatch programlarında ulusal Ar-Ge ve inovasyon programlarının raporlanması, Avrupa Komisyonu için Re-thinking Skills projesinde Türkiye vaka çalışmasının hazırlanmasıdır.

Gözde Köse, iç kontrol alanında da bir çok projede aktif olarak çalışmıştır. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı için süreç analizi ve optimizasyonu, Kalkınma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü için süreç analizi, iyileştirilmesi ve organizasyonel analiz ve yapılanma önerilerinin geliştirilmesi, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı için iç kontrol sisteminin oluşturulması konuya ilişkin yer aldığı projeler arasındadır.

İnovasyon tabanlı girişimcilik konusunda da yoğun olarak çalışan Köse, NOKIA Challenge girişimcilik yarışmasında hazırladığı iş planıyla ikincilik ödülü almıştır. Şimdiye kadar özellikle üniversite çıkışlı teknoloji tabanlı girişimcilere iş planı hazırlama konularında eğitim vermiştir. TED Ankara Koleji'ndeki Bilim İnsanı Yetiştirme Programı kapsamında eğitimler vermiş; ABD Büyükelçiliği desteğiyle lise düzeyinde uygulanan Genç İnovatif Girişimci Projesi’nin uygulanması sırasında, öğrenci gruplarının hazırlayacağı iş planına yönelik tasarım ve koçluk faaliyetleri yürütmüş, hazırlanmış olan iş planlarının değerlendirilmesinde görev almıştır. Maya Koleji için yürütülen Yaratıcılık ve İnovasyon Becerileri Programı’nda da aktif görev almaktadır.