Hizmetlerimize örnekler:

 • Dünya Bankasıiçin Balkan ülkelerindeki Ar-Ge merkezlerinin ve diğer araştırma altyapılarının geliştirilmesi ve topluma ve ekonomiye daha fazla katkı sağlamaları için gerekli çalışmaların yürütülmesi (2012-2013)
 • Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) için Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakülteleri’nin Teknoloji Transferine Yönelik Mevcut Durum Analizi ve Teknoloji Transfer Stratejisi Hazırlanması (TT alanında mevcut durum/performans ve potansiyele yönelik kalitatif ve kantitatif yöntemlerle araştırma ve analiz; SWOT (GZFT) analizi; strateji dokümanının oluşturulması) (2013)
 • MAYA Koleji Lisesine yönelik Yaratıcılık ve İnovasyon Becerileri Programı’nın tasarlanması ve uygulanması (2013-2014)
 • ABD Büyükelçiliği tarafından desteklenen ve Türkiye Eğitim Derneği tarafından yürütülen Genç İnovatif Girişimcilik Projesi’nin tasarımı, müfredatın geliştirilmesi ve uygulama danışmanlığı (2009-2013)
 • T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti Başkanlığı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğrenim Sektörüne İlişkin Durum Tespiti Çalışması; Politika ve Strateji Öneri Belgelerinin Hazırlanması (stratejiye girdi oluşturmak üzere başarılı ülke örneklerinin analizi ve kıyaslanması; mevcut durumu tespit etmek üzere tüm paydaş kesimleriyle anket mülakat ve odak grup toplantıları düzenlenmesi; istatistiki analizler; bibliyometrik analiz; SWOT analizi; ortak akıl arama toplantıları; politika, strateji ve eylem planı önerilerinin geliştirilmesi) (2011-2012)
 • Avrupa Komisyonu için “Rethinking Skills” Projesinde Türkiye için vaka çalışmasının hazırlanması (2012)
 • Avrupa Komisyonu için Bologna Uzmanları Ulusal Takımı’nın değerlendirilmesi (saha araştırmalarının yapılması, ilgili paydaşlarla mülakat yapılarak Türkiye için vaka çalışması hazırlanması) (2011)
 • Mevlana Kalkınma Ajansı için bölgesel teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon merkezinin tasarımında danışmanlık  (2010)
 • INTEL için INTEL+UC Berkeley Teknolojik Girişimcilik Eğitimi’nin yerelleştirilerek adaptasyonu ve pilot eğitimlerin verilmesi (2009)
 • Avrupa Komisyonu için Avrupa Yüksek Öğretim Reformunda İlerleme Projesi (Türkiye yüksek öğretim sektörünün yönetişim ve finansman yapısıyla ilgili vaka çalışması hazırlanması) (2009)
 • Dünya Bankası için KOSGEB tarafından yönetilen iş geliştirme merkezlerinin (İŞGEM) değerlendirilmesi (2009)
 • Dünya Bankası için Türkiye’deki inovasyon sistemi, politikaları ve programlarının değerlendirilmesi (teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji geliştirme merkezleri (TEKMER’ler), San-Tez, TTGV Ar-Ge destekleri, vb. destek programlarının değerlendirilmesi; farklı sektörlerdeki firmalara yönelik altyapı ve finansmana erişim vaka analizlerinin yapılması; ulusal inovasyon sisteminin ve politikaların analiz ve değerlendirmesi; değerlendirme ve öneriler raporlarının hazırlanması) (2008-2009)
 • Avrupa Komisyonu için Üniversiteler ve Kamu Araştırmalarını Finanse Eden Ulusal Kurumlar için Avrupa Gözlemevi Projesi (Türkiye’den seçilen üniversitelerin Ar-Ge çalışmalarıyla ilgili araştırma ve raporlamanın yapılması) (2009)
 • TED Ankara Koleji Bilim İnsanı Yetiştirme Programı için inovasyon programının geliştirilmesi ve uygulanması (2007-2008)
 • Dünya Bankası destekli, öğrenciler ve öğretmenlerde inovasyon ve girişimcilik farkındalık ve becerilerinin geliştirildiği “Eski Köye Yeni Adet Getirin!” Projesinin tasarım ve yönetimi; proje sonunda Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu ile yapılan çalışmalarla “Teknoloji ve Tasarım Programı”nın hazırlanması ve Türkiye genelinde öğretmenlere eğitim verilmesi (2005-2009)
 • infoDev, Dünya Bankası ve Türkiye Bilişim Derneği destekli projelerde Eskişehir Bölgesi için ön-inkübatör, inkübatör ve teknopark oluşumları için kapasite geliştirme ve süreç desteği (2005-2007)
 • ODTÜ-Tekmer ve ODTÜ Teknokent’e BİT-tabanlı inkübasyon, kurumsal gelişim ve iş inkübasyonu yetkinliğinin geliştirilmesi projesinde danışmanlık (2003-2004)