Ar-Ge ve İnovasyon Politika Döngüsü

Spesifik uzmanlık alanımız olan Ar-Ge ve inovasyon politika döngüsünün her aşamasında sahip olduğumuz geniş bilgi ve deneyimle üst düzey hizmet sunuyoruz. Konuyla ilgili hizmet alanlarımız, aşağıdakiler başta olmak üzere, politika döngüsünün her aşamasını kapsamaktadır.

 • Politika, Strateji ve Program Tasarımı
 • Ülke Örnekleri Analizi ve Kıyaslama (Benchmarking)
 • Program/Proje Tasarımı ve Uygulaması
 • İzleme, Değerlendirme ve Etki Analizi
 • Kapasite Geliştirme

Hizmetlerimize örnekler:

 • TÜBİTAK-TEYDEB için 1501, 1507 ve 1509 Kodlu TÜBİTAK Destek Programlarına İlişkin Süreçlerin Değerlendirilmesi (dünyadaki benzer programların analizi ve kıyaslanması; tüm paydaş kesimleriyle anket, mülakat ve odak grup toplantıları ve analizler; değerlendirme ve öneriler raporunun hazırlanması) (2013)
 • Dünya Bankası için Kosova ve Bosna-Hersek’in araştırma ve inovasyon sisteminin değerlendirilmesi (veri analizleri, mülakatlar, değerlendirme ve öneriler raporunun hazırlanması) (2013)
 • Dünya Bankası’na Batı Balkan Ülkeleri için Bölgesel Araştırma ve İnovasyon Stratejisi Geliştirme Projesi’nde danışmanlık (7 Balkan ülkesinde durum analizine yönelik anket ve mülakat uygulamaları, analiz, politika önerilerinin geliştirilmesi, raporlama) (2012-2013)
 • Avrupa Komisyonu’nun Sosyal ve Beşeri Bilimler Eğilimleri İzleme (METRIS) çalışmasının Türkiye ayağının yürütülmesi (ülke raporlarının hazırlanması, sosyal ve beşeri bilimler alanındaki politika, kurum, strateji, program seviyesindeki gelişmelerin raporlanıp veri tabanına kaydedilmesi) (2009-2012)
 • Dünya Bankası için Sırbistan İnovasyon Projesi’nde danışmanlık ve kapasite geliştirme hizmetleri (2012)
 • Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) için Bölgesel İnovasyon Stratejisi Hazırlanması; il ve bölge inovasyon ağlarının oluşturulması; bölgedeki mevcut durum analizi kapsamında PEST ve SWOT analizlerinin yapılması; inovasyon arz ve talep araştırması; sistemik boşluk analizi; proje iletişim stratejisinin hazırlanması; bölgesel inovasyon kapasitesini artıracak 3 pilot etkinliğin tasarlanması (Bölgesel İnovasyon Yarışması, İnovatif Girişimci Geliştirme Programı ve Üniversite-Özel Sektör İşbirliği Programı) (2012)
 • Dünya Bankası için Rusya’da Ar-Ge faaliyetlerinin Teknoloji Transfer Ofisleri Vasıtasıyla Ticarileştirilmesi Üzerine Saha Çalışmaları (2011)
 • Avrupa Komisyonu’nun TrendChart on Innovation, INNO-Policy TrendChart ve ERAWATCH Network girişimlerinde Türkiye ayağının yürütülmesi (ülke raporlarının hazırlanması; Ar-Ge ve inovasyon alanındaki politika, kurum, strateji, program seviyesindeki gelişmelerin izlenerek veri tabanlarına kaydedilmesi) (2004-2012)
 • Dünya Bankası için 8 Avrupa ve Orta Asya ülkesinde (Bulgaristan, Romanya, Rusya, Slovenya, Ukrayna, Ermenistan, Gürcistan ve Polonya) fikri haklar uygulamalarının araştırılması (2010-2011)
 • Van Ticaret ve Sanayi Odası için Van Bölgesel İnovasyon Projesi danışmanlığı (bölgesel paydaşlara inovasyon eğitimleri verilmesi; ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerinin analizi; bölgesel inovasyon potansiyelinin değerlendirilmesi; yurtdışı inceleme gezilerinin organizasyonu) (2010-2011)
 • Mevlana Kalkınma Ajansı için bölgesel teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon merkezinin tasarımında danışmanlık (2010)
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile UNDP için Dünyadaki Başarılı Kümelenme Destek Programlarının Analizi ve Türkiye için İhtiyaç Analizi Danışmanlığı (2010)
 • Avrupa Komisyonu için Bosna-Hersek’in Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Kapasitesi’ni Geliştirme ve Kurumsal Güçlendirme Projesi’nde danışmanlık (2010)
 • Dünya Bankası için Türkiye’deki inovasyon sistemi, politikaları ve programlarının değerlendirilmesi (teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji geliştirme merkezleri (TEKMER’ler), San-Tez, TTGV Ar-Ge destekleri, vb. destek programlarının değerlendirilmesi; farklı sektörlerdeki firmalara yönelik altyapı ve finansmana erişim vaka analizlerinin yapılması; ulusal inovasyon sisteminin ve politikaların analiz ve değerlendirmesi; değerlendirme ve öneriler raporlarının hazırlanması) (2008-2009)
 • İzmir Kalkınma Ajansı için Avrupa Komisyonu destekli MEDIBTIKAR Programı kapsamında İzmir Bölgesel İnovasyon Stratejisi Geliştirme Pilot Projesi (2008-2009)
 • Avrupa Komisyonu’nun Akdeniz Ülkeleri’ni kapsayan EUROMED İnovasyon ve Teknoloji Programı (MEDIBTIKAR) projesinde danışmanlık (2006-2009)
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için Türkiye Bilişim Vadisi Projesi’nin Teknik Şartnamesinin Hazırlanması (2008)
 • Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu İktisadi İşletmesi için TÜSİAD/TÜRKONFED/REF/UİG Bölgesel İnovasyon Merkezleri Danışmanlık Hizmeti (Türkiye genelinde bölgesel paydaşların katılımıyla çalıştaylar düzenlenmesi ve bölgesel potansiyelin ve ihtiyaçların belirlenmesi; Fransa’daki rekabetçilik kümelenmeleri başta olmak üzere inovasyona dayalı kümelenmelerin ve bunların nüvesini oluşturan inovasyon merkezlerinin detaylı analizi; Türkiye için bölgesel inovasyon merkezleri modeli önerisinin geliştirilmesi; merkezlerin kurulmasında eğitim ve yol göstericilik sağlanması) (2008)
 • Avrupa Komisyonu tarafından 6. Çerçeve Programı kapsamında fonlanan Mevcut ve Potansiyel Araştırma Odaklı KOBİ’lerin Desteklenmesi (SUPER-SME) projesi danışmanlığı (2005-2008)
 • Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Mersin Bölgesel İnovasyon Stratejisi (RIS Mersin) danışmanlığı (2005-2008)
 • Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) tarafından yürütülen 2008 İnovasyonla Rekabet Projesi danışmanlığı (2008)
 • Avrupa Komisyonu Europa Innova altındaki İnovasyon Yönetim Performansının Sürdürülebilir Etki Sağlayarak İyileştirilmesi Projesi’nde danışmanlık (2006-2007)