Değerlendirme ve etki analizi

Kamu politikalarının, stratejik planların, programların, faaliyetlerin ve kurum/kuruluşların değerlendirilmesi ve etki analizlerinin yapılması konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde sahip olduğumuz bilgi ve deneyimle yüksek nitelikte hizmet sunuyoruz. Değerlendirme ve etki analizinde uluslararası standartlarda metodolojilerle çalışıyor; ihtiyaca bağlı olarak kalitatif ve kantitatif çok sayıda yöntem ve araç kullanıyoruz. Bunlardan bazıları:

 • Anket, Mülakat, Odak Grup ve Vaka Çalışmaları
 • Ekonometrik Modellemeler
 • İstatistiki Analizler
 • Fayda-Maliyet Analizleri
 • Bibliyometrik Analiz
 • Patent Analizleri
 • Sosyal Ağ Analizi
 • ‘Peer review’

Türkiye’nin ilk destek programı değerlendirme çalışmalarını 1990’ların sonunda yürüttük. O günden bugüne, yürüttüğümüz çalışmalardan bazıları ise şunlar:

 • TÜBİTAK-TEYDEB için 1501, 1507 ve 1509 Kodlu TÜBİTAK Destek Programlarına İlişkin Süreçlerin Değerlendirilmesi (dünyadaki benzer programların analizi ve kıyaslanması; tüm paydaş kesimleriyle anket, mülakat ve odak grup toplantıları ve analizler; değerlendirme ve öneriler raporunun hazırlanması) (2013)
 • Avrupa Komisyonu için 7. Çerçeve Programı’na KOBİ’lerin Katılımının Değerlendirilmesi Projesi (Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden programa dahil olan KOBİ’lerle mülakatlar gerçekleştirilmesi) (2013)
 • İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı için 2010-2014 Dönemi Stratejik Planı’nın değerlendirilmesi (anketler, mülakatlar, değerlendirme ve öneriler raporunun hazırlanması) (2013)
 • Dünya Bankası için Kosova ve Bosna-Hersek’in araştırma ve inovasyon sisteminin değerlendirilmesi (veri analizleri, mülakatlar, değerlendirme ve öneriler raporunun hazırlanması) (2013)
 • T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti Başkanlığı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğrenim Sektörüne İlişkin Durum Tespiti Çalışması; bu kapsamda sistemin mevcut durumunun değerlendirilmesi (2011-2012)
 • Çukurova Kalkınma Ajansı için 2008-2009 Yılları Mali Destek Programlarının Değerlendirilmesi ve Etkisinin Ölçülmesi (paydaşlara yönelik anket ve mülakatlar; vaka analizleri; ikincil verilerin kantitatif analizi; değerlendirme ve öneriler raporunun oluşturulması) (2011)
 • Avrupa Komisyonu için IPA Tarafından Fonlanan Bilgi ve İletişim Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi (ilgili paydaşlarla mülakatlar; mevcut verilerin incelenmesi ve raporun Türkiye bölümünün hazırlanması)  (2011)
 • Avrupa Komisyonu için Bilgi Bölgeleri Programı’nın (Regions of Knowledge) Değerlendirilmesi (desteklenen kümelerde saha araştırmaları ve analizler, değerlendirme raporunun hazırlanmasına katkı) (2010-2011)
 • Dünya Bankası için Bazı Avrupa ve Asya Ülkelerinde Fikri Haklar Politikalarının Değerlendirilmesi (Bulgaristan, Polonya, Rusya, Slovenya, Romanya, Ukrayna, Ermenistan ve Gürcistan) (2010-2011)
 • KOSGEB için Destek Programlarının Etki Değerlendirmesi ve Yeni Programlar için İhtiyaç Analizinin yapılması (diğer ülkelerdeki benzer programların analizi ve kıyaslaması; Türkiye’deki mevcut KOBİ ve girişimcilik destek sisteminin incelenmesi; etki analizine yönelik kapsamlı saha  araştırmaları ve analiz -anket, mülakat, sektörel çalıştaylar, vaka çalışmaları ve odak grup toplantıları-; değerlendirme ve öneriler raporunun hazırlanması; 
  KOBİ desteklerinde başarılı uygulamaların yerinde değerlendirilmesi için ABD’ye inceleme ziyaretinin düzenlenmesi) (2010)
 • Dünya Bankası için Türkiye’deki KOBİ’lerde Kapasite Geliştirmenin Önündeki Engellerin Araştırılması (2010)
 • Dünya Bankası için KOSGEB tarafından yönetilen iş geliştirme merkezlerinin (İŞGEM) değerlendirilmesi (2009)
 • Dünya Bankası için Türkiye’deki inovasyon sistemi, politikaları ve programlarının değerlendirilmesi (teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoloji geliştirme merkezleri (TEKMER’ler), San-Tez, TTGV Ar-Ge destekleri, vb. destek programlarının değerlendirilmesi; farklı sektörlerdeki firmalara yönelik altyapı ve finansmana erişim vaka analizlerinin yapılması; ulusal inovasyon sisteminin ve politikaların analiz ve değerlendirmesi; değerlendirme ve öneriler raporlarının hazırlanması) (2008-2009)