Kurumsal Gelişme

Kamu idarelerinin kurumsal gelişimi için iç kontrolden bilgi yönetimine, yetenek yönetiminden kapasite geliştirme faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Tüm hizmetlerimiz, konuyla ilgili sahip olduğumuz know-how ve hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde edindiğimiz deneyimle yoğrularak kurumunuza özel şekillendirilmektedir.

 • İç Kontrol Uyumlaştırma
 • Kontrol Ortamı Oluşturma
 • Süreç Yönetimi
 • Risk Değerlendirme/Risk Yönetimi
 • Görev Tanımları Hazırlama
 • Performans Yönetimi
 • Bilgi ve İletişim
 • Personel (Çalışan) Memnuniyeti Ölçümü
 • Paydaş/Müşteri Memnuniyeti Ölçümü
 • Değişim Yönetimi
 • Bilgi Teknolojileri Yönetimi
 • Bilgi Yönetimi/Bilgi Haritasının Hazırlanması
 • İnsan Kaynakları Sisteminin Kurulması
 • Yetenek Yönetimi
 • Kurumsal Stres Yönetimi
 • Kariyer Yönetimi
 • Enerji ve Çevre Yönetimi
 • Kapasite Geliştirme/Teknik Yardım
 • Yurtdışı İnceleme Gezileri Organizasyonu
 • Etkinlik Organizasyonu

Hizmetlerimize örnekler:

 • Kalkınma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü için Süreç ve İnsan Kaynakları Yönetimi Destek Hizmeti (mevcut süreçlerin analizi, tanımlanması ve iyileştirilmesi; iş akış şemalarının hazırlanması, iyileştirilen süreçler üzerinden görev tanımları ve performans göstergelerinin oluşturulması; organizasyonel yapı için öneri geliştirilmesi) (2013)
 • Bursa Valiliği koordinatörlüğünde AB destekli yürütülen “INNOVATUS: Rekabet Gücü ve Sürdürülebilir Kalkınmada İnovasyon Yönetimi Projesi” kapsamında kamu, özel sektör ve kar amacı gütmeyen kurum temsilcileri için 5 Avrupa ülkesine inceleme gezisi düzenlenmesi (2012)
 • Çukurova Kalkınma Ajansı için Performans Değerlendirme Sistemi ve Görev Tanımlarının Oluşturulması Konusunda Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti (çalışan memnuniyetine ilişkin genel durum değerlendirmesi; görev tanımları ve performans kriterlerinin oluşturulması; performans yönetim sisteminin oluşturulması; iş değerlemeye bağlı ücret sisteminin kurulması) (2011-2012)
 • Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı için İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması Konusunda Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti (iç kontrole yönelik mevcut durumun değerlendirilmesi; iş süreçlerinin analizi; iş akış şemalarının oluşturulması; insan kaynaklarına ilişkin mevcut altyapının gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi; faaliyet ve süreçlere yönelik risklerin analiz edilmesi, risklerin değerlendirilmesi ve eylem planının oluşturulması) (2011-2012)
 • Udemy Inc.’e yönetim destek hizmetleri verilmesi (2011)
 • Hazine Müsteşarlığı için Araştırma-Geliştirme ve Yenilikçilik Sistemi Kurulması Projesi (Ar-Ge ve yenilikçilik ortamının değerlendirilmesi, kurumsal stres değerlendirmesi, iç ve dış paydaş memnuniyetinin ölçülmesi konularında sistemlerin geliştirilmesi; belirlenen kritik hizmetler için süreç analiz, değerlendirme ve optimizasyon çalışması) (2010)
 • Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı için iç kontrol kapsamında bakanlık görev tanımlarının Kontrol ve Revizyon Hizmeti (2010)
 • T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü için İç Kontrol Standartlarının Oluşturulmasına İlişkin Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti (mevcut süreçlerin analizi, tanımlanması ve iyileştirilmesi; iyileştirilmiş süreçlerin iş akış şemalarının hazırlanması; görev tanımları ve performans kriterlerinin oluşturulması; kurumsal risk profili ve eylem planının oluşturulması; bilgi ve iletişim standartlarının oluşturulması) (2010)
 • Biltera ICT Ltd. Şti.’ne Ar-Ge devlet destekleri konusunda destek hizmeti verilmesi (2010)
 • Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı için Kurumsal İnovasyon Sistemi Oluşturma Projesi (Maliye Bakanlığı’nda uygulama, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı,  İçişleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı başta olmak üzere kamu kurumlarında farkındalık ve kapasite oluşturma faaliyetleri) (2008-2010)
 • KOSGEB için İnovasyon Temelli İç Kontrol Sisteminin Altyapısını Oluşturma Projesi (kurumsal inovasyon ve iç kontrole ilişkin mevcut durum analizleri; değerlendirme ve öneriler raporu ile eylem planlarının hazırlanması) (2008)