Politika ve Strateji Geliştirme ve Uygulama

Politika ve strateji alanında sahip olduğumuz geniş uzmanlık ve deneyimle, ulusal, sektörel ve bölgesel politikaların ve stratejilerin tasarlanması ve uygulanması konusunda danışmanlık, eğitim ve mentörlük hizmetleri sunuyoruz. Hizmetlerimiz, aşağıdaki başlıklar başta olmak üzere, politika ve strateji geliştirme sürecinin tüm aşamalarını kapsamaktadır:

 • Mevcut Durum Analizi (İç Paydaş, Dış Paydaş, Dış Çevre ve İç Yapı Analizi)
 • SWOT (GZTF)/PEST Analizi
 • Anket, Mülakat ve Vaka Çalışmaları
 • Veri Analizleri/İstatistiki Analizler
 • Bibliyometrik Analiz
 • Patent Analizi
 • Değer Zinciri Analizi
 • Sosyal Ağ Analizi
 • Sistemik Boşluk Analizi
 • Rekabet Analizi
 • Ortak Akıl Arama Konferansı
 • Politika Dokümanı Hazırlama
 • Stratejik Planlama
 • Eylem Planı Hazırlama
 • Ulusal Politika ve Strateji Tasarımı
 • Sektörel ve Bölgesel Planlama/Strateji Tasarımı
 • Politika Analizi
 • Ülke Örnekleri Analizi ve Kıyaslama (Benchmarking)
 • Uygulama Danışmanlığı/Mentörlük

Hizmetlerimize örnekler:

 • İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı için 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı Durum Analizi Hizmeti (iç paydaş, dış paydaş, dış çevre ve iç yapı analizleri, SWOT ve PEST analizleri) (2013)
 • Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) için Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakülteleri’nin Teknoloji Transferine Yönelik Mevcut Durum Analizi ve Teknoloji Transfer Stratejisi Hazırlanması (TT alanında mevcut durum/performans ve potansiyele yönelik kalitatif ve kantitatif yöntemlerle araştırma ve analiz; SWOT (GZFT) analizi; strateji dokümanının oluşturulması) (2013)
 • OECD’ye Doğu Kazakistan’da Yabancı Sermaye Yatırımı-KOBİ Bağlantıları Geliştirme Programı kapsamında bölgedeki KOBİ destek ve geliştirme politikaları ve programlarının değerlendirilmesi ve ihtiyaç analizi konularında danışmanlık (diğer ülkelerdeki başarılı Yabancı Sermaye Yatırımı-KOBİ Bağlantıları programlarının analizi, saha araştırması/paydaş mülakatları, politika önerilerinin geliştirilmesi, raporlama) (2012)
 • Dünya Bankası’na Batı Balkan Ülkeleri için Bölgesel Araştırma ve İnovasyon Stratejisi Geliştirme Projesi’nde danışmanlık (7 Balkan ülkesinde durum analizine yönelik anket ve mülakat uygulamaları, analiz, politika önerilerinin geliştirilmesi, raporlama) (2012-2013)
 • T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti Başkanlığı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğrenim Sektörüne İlişkin Durum Tespiti Çalışması; Politika ve Strateji Öneri Belgelerinin Hazırlanması (stratejiye girdi oluşturmak üzere başarılı ülke örneklerinin analizi ve kıyaslanması; mevcut durumu tespit etmek üzere tüm paydaş kesimleriyle anket mülakat ve odak grup toplantıları düzenlenmesi; istatistiki analizler; bibliyometrik analiz; SWOT analizi; ortak akıl arama toplantıları; politika, strateji ve eylem planı önerilerinin geliştirilmesi) (2011-2012)
 • Avrupa Komisyonu için TrendChart on Innovation ve INNO-Policy TrendChart kapsamında Türkiye’nin inovasyon politikaları, programları ve yönetişim sistemine dair analiz ve raporlama (2004-2012) ve proje yönetim ekibi ile MEDA ülkeleri inovasyon politikası programıyla irtibatın sağlanması (2007-2010)
 • Avrupa Komisyonu için ERAWATCH kapsamında Türkiye’nin Ar-Ge politikalarının, programlarının ve yönetişim sisteminin analizi ve raporlanması (2005-2011)
 • Avrupa Komisyonu için ERAWATCH kapsamında Akdeniz Ülkelerinin Ar-Ge politika, program ve yönetişim sistemlerinin analizi alanında yapılan çalışmaların kalite kontrolü (2008-2009)
 • Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı(KUDAKA) için İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi ve Eylem Planı’nın Hazırlanması; pilot projelerin yürütülmesi (Turizm Sektöründe İnovatif Girişimci Geliştirme Programı ve İş Planı Yarışması, Turizmde İnovasyon Yarışması, Üniversite-Özel Sektör Ortaklık Programı); bölgedeki turizm kümelenmesi değer zincirinin araştırılması ve analizi; kümenin sosyal ağ analizi; PEST ve SWOT analizleri; ulusal ve uluslararası rekabet analizi; sektörel inovasyon arz ve talep araştırması; sistemik boşluk analizi; ortak akıl arama toplantıları ve çalıştaylar; yurtdışı inceleme ziyaretlerinin organizasyonu (2011-2012)
 • Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) için Bölgesel İnovasyon Stratejisi Hazırlanması; il ve bölge inovasyon ağlarının oluşturulması; bölgedeki mevcut durum analizi kapsamında PEST ve SWOT analizlerinin yapılması; inovasyon arz ve talep araştırması; sistemik boşluk analizi; proje iletişim stratejisinin hazırlanması; bölgesel inovasyon kapasitesini artıracak 3 pilot etkinliğin tasarlanması (Bölgesel İnovasyon Yarışması, İnovatif Girişimci Geliştirme Programı ve Üniversite-Özel Sektör İşbirliği Programı) (2012)
 • OECD’ye KOBİ Politika Endeksi Projesi’nde danışmanlık (Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’nın Türkiye’deki uygulamasının değerlendirilmesi) (2011-2012)
 • Diyarbakır Valiliği için Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlanması (ortak akıl arama çalıştaylarının düzenlenmesi ve moderasyonu; SWOT analizi; anket ve mülakatların gerçekleştirilmesi, rekabet analizinin gerçekleştirilmesi; strateji ve eylem planının hazırlanması) (2011)
 • OECD için KOBİ’lerde Eğitim ve Yeteneklerin Geliştirilmesi Projesi’nde danışmanlık (OSTİM’deki KOBİ’lere yönelik anket ve mülakat uygulamaları; vaka analizleri; çalıştayların düzenlenmesi ve moderasyonu ve analiz sonuçlarının raporlanması) (2010)
 • Dünya Bankası için Türkiye’deki ulusal inovasyon sistemi, politikaları ve programlarının değerlendirilmesi ve politika önerilerinin geliştirilmesi (2008-2009)
 • İzmir Kalkınma Ajansı için Avrupa Komisyonu destekli MEDIBTIKAR Programı kapsamında İzmir Bölgesel İnovasyon Stratejisi Geliştirme Pilot Projesi (2008-2009)
 • UNIDO için KOBİ’lere Yönelik Endüstriyel Enerji Verimliliği Projesi’nde danışmanlık (2008)
 • Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan 6. Çerçeve Programı kapsamında Mersin Bölgesel İnovasyon Stratejisi’nin (RIS-Mersin) hazırlanması (bölgesel SWOT analizi; inovasyon arz ve talep analizlerinin yapılması; inovasyon konusunda farkındalık yaratma etkinlikleri düzenlenmesi; strateji belgesinin ve eylem planının hazırlanması) (2005-2008)