Program/Faaliyet/Proje Geliştirme ve Uygulama

Kamu programlarını ve faaliyetlerini hedef kitlelerin ihtiyaçlarına uygun olarak bilimsel yaklaşımlarla tasarlıyor; uygulama sürecinizde mentörlük sağlıyoruz. Bu alandaki hizmetlerimiz, aşağıdakiler başta olmak üzere konuyla ilişkili tüm alanları kapsamaktadır:

 • İhtiyaç Analizi
 • Program Analizi
 • Ülke Örnekleri Analizi ve Kıyaslama (Benchmarking)
 • Ortak Akıl Arama Konferansı
 • Anket, Mülakat ve Vaka Çalışmaları
 • Toplantı/Çalıştay Moderasyonu
 • Program/Faaliyet/Proje Tasarımı
 • Pilot Uygulama Danışmanlığı/Mentörlüğü
 • Uygulama Sonuçlarının Analizi ve İyileştirme
 • Yaygınlaştırma ve Uygulama Danışmanlığı/Mentörlüğü

Hizmetlerimize örnekler:

 • MAYA Koleji Lisesine yönelik Yaratıcılık ve İnovasyon Becerileri Programı’nın tasarlanması ve uygulanması (2013-2014)
 • OECD’nin Doğu Kazakistan’da Yabancı Sermaye Yatırımı-KOBİ Bağlantıları Geliştirme Programı tasarımı kapsamında danışmanlık (2012)
 • ABD Büyükelçiliği tarafından desteklenen ve Türkiye Eğitim Derneği tarafından yürütülen Genç İnovatif Girişimcilik Projesi’nin tasarımı, müfredatın geliştirilmesi ve uygulama danışmanlığı (2009-2013)
 • UNDP’ye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için uluslararası kümelenme programlarının analizi, raporlanması ve Türkiye için önerilerin geliştirilmesi (2010)
 • İngiltere Büyükelçiliği destekli Çukurova Bölgesi’nde Yatırım Rejimlerinin ve Enerji Sektörü Yönetiminin İyileştirilmesi Projesi’nin tasarımı ve uygulanması (kapsamlı saha araştırmaları ve nitel ve nicel analizler; dünyada ve bölgede enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konusunda örnek uygulamaların derlenmesi ve raporlanması; bölgede inovasyona dayalı enerji kümelenmesi oluşturulması yönünde strateji ve eylem planının oluşturulması; KOBİ’lere yönelik enerji konusunda teşvik ve hibeleri tanıtan eğitimlerin verilmesi; bölgesel toplantı ve çalıştay organizasyonu ve moderasyonu) (2008-2010)
 • Çukurova Kalkınma Ajansı desteğiyle Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi için Gıda Sektöründe Pazarlama İnovasyonu Projesi danışmanlığı (pazarlama inovasyonu konusunda KOBİ’lere yönelik eğitimler verilmesi; seçilen firmalarda pazarlama inovasyonu alanında pilot uygulamaların yapılması -pazarlama inovasyonu stratejilerinin ve özgün inovatif tasarımların gerçekleştirilmesi- sonuçların yaygınlaştırılması) (2009-2010)
 • İngiltere Büyükelçiliği destekli Lizbon Ajandası Süreci Kapsamında KOBİ’lerin İnovasyon Kapasitesinin Arttırılması Amacı ile Eğitim ve İşbirliği Projesi uygulama danışmanlığı (Türkiye genelinde farklı bölgelerde inovasyon ortamlarının değerlendirilmesi; KOBİ’lerde inovasyon konusunda eğiticilerin eğitilmesi; KOBİ’lere yönelik inovasyon konusunda farkındalığı artırmaya, Ar-Ge ve inovasyon hibelerini tanıtmaya yönelik seminerler düzenlenmesi; KOBİ’ler ve sanayi ve ticaret odaları için inovasyon rehberinin hazırlanması) (2008-2010)
 • Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen MEDIBTIKAR Programı kapsamında uygulama danışmanlığı sağlanması (sektörel inovasyon araştırmaları ve eğitim seminerleri organizasyonu; inovasyon göstergeleri alanında çalışmalar yürütülmesi; farklı hedef kitlelerde kapasite artırmaya yönelik faaliyetlerin organize edilmesi) (2006-2009)
 • Dünya Bankası destekli, öğrenciler ve öğretmenlerde inovasyon ve girişimcilik farkındalık ve becerilerinin geliştirildiği “Eski Köye Yeni Adet Getirin!” Projesinin tasarım ve yönetimi; proje sonunda Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu ile yapılan çalışmalarla “Teknoloji ve Tasarım Programı”nın hazırlanması (2005-2006)